Để M Gam Fe Ngoài Không Khí

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Để m gam bột sắt A xung quanh không khí,sau một thời gian trở thành hỗn đúng theo B có khối lượng 12g bao gồm Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3.Hòa tan trọn vẹn B vào dd H2SO4đặc,nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2duy nhất(đktc).Xác định cực hiếm m


*

Coi : B tất cả : fe ( x mol) , O ( y mol)

(m_B=56x+16y=12left(h ight)left(1 ight))

(n_SO_2=dfrac3.3622.4=0.15left(mol ight))

Bảo toàn e :

(3x=2y+0.15cdot2left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):x=0.18,y=0.12)

(m_Fe=0.18cdot56=10.08left(g ight))


*

Quy đổi tất cả hổn hợp về Fe cùng O.

Bạn đang xem: Để m gam fe ngoài không khí

Giả sử:(left{eginmatrixn_Fe=xleft(mol ight)\n_O=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ 56x + 16y = 12 (1)

Ta có:(n_SO_2=0,15left(mol ight))

Theo ĐLBT mol e, có: 3x - 2y = 0,15.2 (2)

Từ (1) cùng (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,18left(mol ight)\y=0,12left(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ mFe= 0,18.56 = 10,08 (g)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!


Nung nóng 12,6 gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời hạn thu được m gam hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4. Hỗn hợp này bội phản ứng không còn với hỗn hợp H2SO4đặc lạnh (dư), chiếm được 4,2 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Tính m?

A. 15g

B. 9g

C.18g

D. 24g


Đáp án A

Ta có, nFe= 0,225 mol cùng nSO2= 0,1875 mol

Quy hỗn tất cả hổn hợp X về 2 thành phần Fe và O

Quá trình nhường:Fe0 → Fe+3+ 3e

Quá trình dìm e: O0+ 2e → O-2

S+6+ 2e→ S+4

Áp dụng định hình thức bảo toàn electron ta có:

0,675 = 2x + 0,375→x = 0,15

Mặt khác ta có: nên:m = 12,6 + 0,15.16 = 15(gam).


Để a gam phoi bào sắt quanh đó không khí một thời gian thu được b gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3. Hài hòa hết tất cả hổn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 5,6 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch Y. đến dung dịch Y phản ứng với hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa Z. Đem nung Z trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 24 gam chất rắn. Search a và b.

Help me, please quick!

Các chúng ta làm ơn help me nhanh nhé


Để m gam bột sắt quanh đó không khí, sau một thời hạn sẽ gửi thành các thành phần hỗn hợp A có cân nặng 37,6 gam tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A phản ứng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 56,0.

B. 28,0

C.

Xem thêm: Những Câu Stt Mạnh Mẽ Vươn Lên, Cố Lên Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống &Bull; Adayne

11,2.

D. 8,4.


Đáp án B

Xét quy trình tiến độ A tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư:

Số mol SO2 chiếm được là: n SO 2 = 0 , 15 mol

Qui đổi các thành phần hỗn hợp A thành fe : a mol; O : b mol

*

Sơ đồ phản ứng :

*

Các quy trình nhường, dìm electron:

*

Xét quy trình tiến độ để m gam Fe ko kể không khí:

Sơ trang bị phản ứng :

*


Để m gam Fe bên cạnh không khí, sau 1 thời gian biến thành hỗn thích hợp X có cân nặng 12 gam bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 với Fe. Hài hòa hết X vào dung dịch H2SO4đặc nhận được 3,36 lít khí SO2 đo làm việc đktC. Tính m và số mol H2SO4 p/ứng ?


Quy đổi tất cả hổn hợp thành (eginmatrixFe:&xleft(mol ight)\O:&yleft(mol ight)endmatrix)

Theo đề ta tất cả hệ phương trình:

(left{eginmatrix56x+16y=12\3x=2y+0,15.2left(BTe ight)endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixx=0,18left(mol ight)\y=0,12left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m=56x=56.0,18=10,08left(g ight))

nFe2(SO4)3=0,09(BT Fe)

nH2SO4=3nFe2(SO4)3+nSO2=3.0,09+0,15=0,42(mol)(BT S)


Để m gam bột sắt xung quanh không khí, sau một thời gian thu được 11,936 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp X làm phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được 0,7616 lít khí SO2(đktc). Gía trị của m là:

A. 8,736 gam

B.14,448 gam

C.5,712 gam

D.7,224 gam


Đem 11,2 gam fe để quanh đó không khí, sau một thời gian thu được một tất cả hổn hợp X tất cả Fe và những oxit. Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp kia trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét dư, thu được dung dịch Y cùng 3,36 lít khí SO2 (đktc). Số mol H2SO4 vẫn tham gia làm phản ứng là

A. 0,4

B. 0,3

C. 0,5

D. 0,45


Để m gam một phoi bào sắt ko kể không khí, sau một thời hạn được 12 gam chất rắn X gồm Fe,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Hài hòa hết X trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 2,24 lít SO2 là sản phầm khử tuyệt nhất ở đktc. Cực hiếm của m là

A. 10,08

B. 9,72

C. 9,62

D. 9,52


Để m gam một phoi bào sắt ko kể không khí, sau một thời hạn được 12 gam chất rắn X tất cả Fe,FeO,Fe2O3, Fe3O4. Tổ hợp hết X trong dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 2,24 lít SO2 là sản phầm khử tốt nhất ở đktc. Quý hiếm của m là

A. 10,08

B. 9,72

C. 9,62

D. 9,52


Oxi hóa chậm chạp m gam Fe ngoài không khí sau một thời hạn thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hết X, bắt buộc vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, bên cạnh đó giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Quý giá của m là: