Chèn Trang Bìa Trong Word 2010

Vâng, sau khi soạn hoàn thành hết một mớ tài liệu, cho lúc in ra thì mới thấy thiếu thiếu cái gì đấy chưa in ??? hoá ra là thiếu chiếc trang bìa bên ngoài. Các bạn nào đang làm cho khóa luận, báo cáo hay tài liệu nào đó mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì comment điểm danh chơi coi